Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Cảm biến tiệm cận, Turck BI2-G12K-AP6X BI1-Q6.5-AN6 AP6/S34 BI1-EG05-AN6X AP6X

 • Đăng ngày 10-12-2019 03:15:53 PM - 83 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: BI2-G12K-AP6X BI1-Q6.5-AN6 AP6/S34 BI1-EG05-AN6X AP6X

 • Tình trạng sản phẩm:


  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI:
   
  BI2-M12-AN6X-H1141
  NI4-M12-AN6X-H1141
  BI2-M12E-AN6X-H1141
  BI2-M12-AP6X-H1141
  NI4-M12-AP6X-H1141
  BI2-M12E-AP6X-H1141
  NI4-M12E-AP6X-H1141
  BI2-M12-RP6X-H1141
  NI4-M12-RP6X-H1141
  NI4-M12E-RP6X-H1141
  BI5-M18-AN6X-H1141
  NI8-M18-AN6X-H1141
  BI5-M18-AP6X-H1141
  NI8-M18-AP6X-H1141
  BI5-M18E-AP6X-H1141
  BI5-M18-RP6X-H1143
  BI10-M30E-AP6X-H1141
  NI15-S30-AP6X-H1141
  BI10-M30-AN6X
  BI10-M30-AN6X 3M
  BI10-M30-AN6X 4M
  BI10-M30-AN6X 5M
  BI10-M30-AN6X 7M
  BI10-M30-AN6X/S90 3M
  BI10-M30-AN6X-H1141
  BI10-M30-AP6X
  BI10-M30-AP6X 5M
  BI10-M30-AP6X 6M
  BI10-M30-AP6X 7M
  BI10-M30-AP6X/S90
  BI10-M30-AP6X/S90 3M
  BI10-M30-AP6X-H1141
  BI10-M30-RN6X
  BI10-M30-RN6X 5M
  BI10-M30-RP6X
  BI10-M30-RP6X-H1143
  NI15-M30-AN6X
  NI15-M30-AN6X 3M
  NI15-M30-AN6X 5M
  NI15-M30-AN6X-H1141
  NI15-M30-AP6X
  NI15-M30-AP6X 10M
  NI15-M30-AP6X 4M
  NI15-M30-AP6X 5M
  NI15-M30-AP6X 7M
  NI15-M30-AP6X/S90
  NI15-M30-AP6X/S90 10M
  NI15-M30-AP6X/S90 5M
  NI15-M30-AP6X-H1141
  NI15-M30E-AP6X-H1141
  NI15-M30EE-AP6X-H1141
  NI15-M30T-AN6X
  BI2-M12-AD4X
  BI2-M12-AD4X 3M
  BI2-M12-AD4X-H1141
  NI4-M12-AD4X
  NI4-M12-AD4X 3M
  NI4-M12-AD4X 4M
  NI4-M12-AD4X 5M
  NI4-M12-AD4X 8M
  NI4-M12-AD4X 10M
  NI4-M12-AD4X-H1141
  BI2-M12E-AD4X-H1141
  NI4-M12E-AD4X-H1141
  BI5-M18-AD4X
  BI5-M18-AD4X 3M
  BI5-M18-AD4X 4M
  BI5-M18-AD4X 7M
  BI5-M18-AD4X 15M
  BI5-M18-AD4X-H1141
  BI5-M18E-AD4X-H1141
  NI8-M18-AD4X
  NI8-M18-AD4X 4M
  NI8-M18-AD4X 5M
  NI8-M18-AD4X 7M
  NI8-M18-AD4X 10M
  NI8-M18-AD4X 15M
  NI8-M18-AD4X/S90
  NI8-M18-AD4X/S90 3M
  NI8-M18-AD4X-H1141
  NI8-M18E-AD4X
  NI8-M18E-AD4X-H1141
  BI10-M30-AD4X
  BI10-M30-AD4X 5M
  BI10-M30-AD4X 7M
  BI10-M30-AD4X 10M
  BI10-M30-AD4X/S90 3M
  BI10-M30-AD4X-H1141
  BI10-M30-AD4X-H1144
  BI10-M30E-AD4X-H1141
  NI15-M30-AD4X
  NI15-M30-AD4X 7M
  NI15-M30-AD4X 10M
  NI15-M30-AD4X 25M
  NI15-M30-AD4X/S90
  NI15-M30-AD4X/S90 3M
  NI15-M30-AD4X-H1141
  NI4-M12-RD4X
  NI4-M12-RD4X 3M
  NI4-M12-RD4X 4M
  NI4-M12-RD4X 5M
  BI5-M18-RD4X
  BI5-M18-AZ3X
  BI5-M18-AZ3X 3M
  BI5-M18-AZ3X 5M
  BI5-M18-AZ3X 7M
  BI5-M18-AZ3X 10M
  BI5-M18-AZ3X 15M
  BI5-M18-AZ3X/S90
  BI5-M18-AZ3X/S90 3M
  NI8-M18-AZ3X
  NI8-M18-AZ3X 3M
  NI8-M18-AZ3X 5M
  NI8-M18-AZ3X 6M
  NI8-M18-AZ3X 8M
  NI8-M18-AZ3X 20M
  NI8-M18-AZ3X/S90
  NI8-M18-AZ3X/S90 5M
  NI8-M18-AZ3X/S90 6M
  BI5-M18-RZ3X
  BI5-M18-RZ3X 4M
  BI5-M18-RZ3X 5M
  BI5-M18-RZ3X 15M
  NI8-M18-RZ3X
  NI8-M18-RZ3X/S90
  BI10-M30-AZ3X
  BI10-M30-AZ3X 3M
  BI10-M30-AZ3X 4M
  BI10-M30-AZ3X 5M
  BI10-M30-AZ3X 6M
  BI10-M30-AZ3X 8M
  BI10-M30-AZ3X 10M
  BI10-M30-AZ3X 15M
  BI10-M30-AZ3X/S90
  BI10-M30-AZ3X/S90 3M
  BI10-M30-AZ3X/S90 4M
  BI10-M30-AZ3X/S90 6M
  BI10-M30-AZ3X/S90 8M
  BI10-M30-RZ3X
  BI10-M30-RZ3X 15M
  BI10-M30-RZ3X/S90
  BI10-G30-AN6X
  BI10-G30-AP6X
  BI10-G30-AZ3X
  BI10-G30-AZ3X 8M
  BI10-G30-AZ3X/S90
  BI10-G30-AZ3X/S90 8M
  BI10-G30K-AN6X
  BI10-G30K-AN6X 6M
  BI10-G30K-AP6X
  BI10-G30K-AP6X 3M
  BI10-G30K-AP6X 5M
  BI10-G30SK-AN6X
  BI10-G30SK-AP6X
  BI10-G30SK-RP6X
  BI2-G12-AN6
  BI2-G12-AN6X
  BI2-G12-AP6
  BI2-G12-AP6 3M
  BI2-G12-AP6 6M
  BI2-G12-AP6X
  BI2-G12-AP6X 3M
  BI2-G12-AP6X 6M
  BI2-G12-AP6X 7M
  BI2-G12-AP6X 9M
  BI2-G12-AZ31X
  BI2-G12K-AN6X
  BI2-G12K-AN6X/S90 3M
  BI2-G12K-AP6X
  BI2-G12K-AP6X 10M
  BI2-G12K-AP6X 30M
  BI2-G12K-AP6X 3M
  BI2-G12K-AP6X 4M
  BI2-G12K-AP6X 5M
  BI2-G12K-AP6X 6M
  BI2-G12-RP6X
  BI2-G12-RZ31X
  BI2-G12SK-AN6X
  BI2-G12SK-AP6X
  BI2-G12SK-RP6X
  BI2-M12-AN6X
  BI2-M12-AN6X 12M
  BI2-M12-AN6X 3M
  BI2-M12-AN6X 4M
  BI2-M12-AN6X 5M
  BI2-M12-AN6X 6M
  BI2-M12-AN6X/S90
  BI2-M12-AN6X/S90 3M
  BI2-M12-AN6X/S90 5M
  BI2-M12-AP6X
  BI2-M12-AP6X 10M
  BI2-M12-AP6X 3M
  BI2-M12-AP6X 4M
  BI2-M12-AP6X 5M
  BI2-M12-AP6X 6M
  BI2-M12-AZ31X
  BI2-M12-AZ31X 10M
  BI2-M12-AZ31X 3M
  BI2-M12-AZ31X 5M
  BI2-M12E-AP6X
  BI2-M12-RN6X
  BI2-M12-RN6X 3M
  BI2-M12-RN6X 4M
  BI2-M12-RN6X 6M
  BI2-M12-RN6X/S90 4M
  BI2-M12-RP6X
  BI2-M12-RP6X 3M
  BI2-M12-RP6X 6M
  BI2-M12-RZ31X
  BI2-M12-RZ31X 10M
  BI2-P12SK-AN6X
  BI2-P12SK-AP6X
  BI2-Q12-AN6X
  BI2-Q12-AP6X
  BI2-Q12-RN6X
  BI5-G18-AN6
  BI5-G18-AN6X(同T4614500)
  BI5-G18-AP6
  BI5-G18-AP6 4M
  BI5-G18-AP6X
  BI5-G18-AZ3
  BI5-G18-AZ3 5M
  BI5-G18-AZ3X
  BI5-G18K-AN6X
  BI5-G18K-AN6X/S90 3M
  BI5-G18K-AP6X
  BI5-G18K-AP6X 5M
  BI5-G18-RZ3
  BI5-G18SK-AN6X
  BI5-G18SK-AP6X
  BI5-M18-AN6X
  BI5-M18-AN6X 2,5M
  BI5-M18-AN6X 3M
  BI5-M18-AN6X 4M
  BI5-M18-AN6X 5M
  BI5-M18-AN6X 6M
  BI5-M18-AN6X 8M
  BI5-M18-AN6X/S90 4M
  BI5-M18-AN6X/S90 5M
  BI5-M18-AP6X
  BI5-M18-AP6X 10M
  BI5-M18-AP6X 2,5M
  BI5-M18-AP6X 3M
  BI5-M18-AP6X 4M
  BI5-M18-AP6X 5M
  BI5-M18-AP6X 6M
  BI5-M18-AP6X 7M
  BI5-M18-AP6X 8M
  BI5-M18-AP6X/S90
  BI5-M18E-AP6X
  BI5-M18E-AP6X-0.2-WAS3
  BI5-M18-RN6X
  BI5-M18-RN6X 5M
  BI5-M18-RN6X 查 T4611131
  BI5-M18-RP6X
  BI5-M18-RP6X 10M
  BI5-M18-RP6X 5M
  BI5-P18SK-AN6X
  BI5-P18SK-AP6X
  BI5-S18-AN6X
  BI5-S18-AN6X 3M
  BI5-S18-AP6X
  BI5-S18-AP6X 10M
  BI5-S18-AP6X 12M
  BI5-S18-AP6X 15M
  BI5-S18-AP6X 3M
  BI5-S18-AP6X 4M
  BI5-S18-AP6X 5M
  BI5-S18-AP6X 6M
  NI10-G18-AN6
  NI10-G18-AN6X
  NI10-G18-AN6X 4M
  NI10-G18-AN6X 6M
  NI10-G18-AP6
  NI10-G18-AP6X
  NI10-G18-AP6X 10M
  NI10-G18-AP6X 12M
  NI10-G18-AP6X 30M
  NI10-G18-AP6X 4M
  NI10-G18-AP6X 5M
  NI10-G18-AP6X 6M
  NI10-G18-AP6X 7M
  NI10-G18-AP6X 8M
  NI10-G18-AZ3
  NI10-G18-AZ3 10M
  NI10-G18-AZ3X
  NI10-G18-AZ3X 15M
  NI10-G18-AZ3X 3M
  NI10-G18-AZ3X/S90 3M
  NI10-G18K-AP6X
  NI10-G18K-AP6X 4M
  NI10-G18K-AP6X 6M
  NI10-G18K-AP6X/S90
  NI10-G18K-AP7X
  NI10-G18K-AP7X 4M
  NI10-G18-RZ3
  NI10-G18SK-AN6X
  NI10-G18SK-AP6X
  NI10-P18SK-AN6X
  NI10-P18SK-AP6X
  NI10-Q25-AN6X
  NI10-Q25-AN6X 4M
  NI10-Q25-AN6X 5M
  NI10-Q25-AN6X/S90 5M
  NI10-Q25-AP6X
  NI10-Q25-AP6X 3M
  NI10-S18-AP6X
  NI15-G30-AP6X
  NI15-G30SK-AN6X
  NI15-G30SK-AP6X
  NI15-M30-AZ3X
  NI15-M30-AZ3X 10M
  NI15-M30-AZ3X 15M
  NI15-M30-AZ3X 18M
  NI15-M30-AZ3X 5M
  NI15-M30-AZ3X 8M
  NI15-M30-AZ3X/S90
  NI15-M30-AZ3X/S90 5M
  NI15-M30-RZ3X
  NI15-M30-RZ3X 15M
  NI15-M30-RZ3X 5M
  NI15-M30-RZ3X/S90 8M
  NI15-P30SK-AN6X
  NI15-P30SK-AP6X
  NI15-Q30-AN6X
  NI15-Q30-AN6X 3M
  NI15-Q30-AP6X
  NI15-Q30-RN6X
  NI15-Q30-RN6X-H1141
  NI4-M12-AN6X
  NI4-M12-AN6X 10M
  NI4-M12-AN6X 2,5M
  NI4-M12-AN6X 3M
  NI4-M12-AN6X 4M
  NI4-M12-AN6X 5M
  NI4-M12-AN6X/S90 3M
  NI4-M12-AP6X
  NI4-M12-AP6X  3M
  NI4-M12-AP6X 10M
  NI4-M12-AP6X 2.5M
  NI4-M12-AP6X 4M
  NI4-M12-AP6X 5M
  NI4-M12-AP6X 7M
  NI4-M12-AZ31X
  NI4-M12-AZ31X 10M
  NI4-M12-RN6X
  NI4-M12-RZ31X
  NI4-Q12-AN6X
  NI4-Q12-AP6X
  NI4-S12-AP6X
  NI4-S12-AP6X 5M
  NI5-EG12SK-AN6X
  NI5-EG12SK-AP6X
  NI5-G12-AN6
  NI5-G12-AN6 4M
  NI5-G12-AN6X
  NI5-G12-AN6X 10M
  NI5-G12-AN6X 3M
  NI5-G12-AN6X 4M
  NI5-G12-AN6X 5M
  NI5-G12-AN6X 6M
  NI5-G12-AN6X/S90
  NI5-G12-AN6X/S90 4M
  NI5-G12-AP6
  BI10-M30-AP6X-H1141
  BI10-M30-AN6X-H1141
  BI10-M30-AD4X-H1141
  BI10-M30-AZ3X-H1141
  NI15-M30-AP6X-H1141
  NI15-M30-AN6X-H1141
  NI15-M30-AD4X-H1141
  NI15-M30-AZ3X-H1141
  BI10-G30-AP6X-H1141
  BI10-G30-AN6X-H1141
  BI10-G30-AD4X-H1141
  BI10-G30-AZ3X-H1141
  NI15-G30-AP6X-H1141
  NI15-G30-AN6X-H1141
  NI15-G30-AD4X-H1141
  NI15-G30-AZ3X-H1141
  BI10U-M30-AP6X-H1141
  BI10U-M30-AN6X-H1141
  BI10U-M30-AD4X-H1141
  BI10U-G30-AP6X-H1141
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

     TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
  Trụ sở: Số 37/213, Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
  VPĐD: Số 185- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
  Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
  Hot line: 
  Kinh doanh 1: ‪0917.971.515
  Kinh doanh 2: ‪0912.969.391
  Website: diencongnghieptanthanh.com
  Website: tanthanh-automation.com
  Website: thietbitudongtanthanh.com
  email: tanthanhdigitech@gmail.com - kinhdoanhtanthanhhp@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi