Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cầu chì cắt nhanh HAIRO STF6 500V800A STF6 500V900A STF6 500V1000A STF6 500V1200A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO STF6 500V800A STF6 500V900A STF6 500V1000A STF6 500V1200A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS96B 500V100A RS96B 500V200A RS96B 500V300A RS96B 500V350A RS96B 500V400A RS96B 500V500A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS96B 500V100A RS96B 500V200A RS96B 500V300A RS96B 500V350A RS96B 500V400A RS96B 500V500A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS73BZ 660V160A RS73BZ 660V300A RS73BZ 660V500A RS73BZ 660V630A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS73BZ 660V160A RS73BZ 660V300A RS73BZ 660V500A RS73BZ 660V630A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS76A 660V500A RS76A 660V800A RS76A 660V1000A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS76A 660V500A RS76A 660V800A RS76A 660V1000A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 1000V800A-5a 107RSM 1000V1000A-5a 107RSM 1000V1200A-5a 107RSM 1000V1500A-5a Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 1000V800A-5a 107RSM 1000V1000A-5a 107RSM 1000V1200A-5a 107RSM 1000V1500A-5a
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS75A 1000V500A RS75A 1000V630A RS75A 1000V800A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS75A 1000V500A RS75A 1000V630A RS75A 1000V800A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS76B 1000V500A RS76B 1000V630A RS76B 1000V800A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS76B 1000V500A RS76B 1000V630A RS76B 1000V800A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSG-3ZK 1000V500A RSG-3ZK 1000V630A RSG-3ZK 1000V800A RSG-3ZK 1000V1000A RSG-3ZK 1000V1200A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSG-3ZK 1000V500A RSG-3ZK 1000V630A RSG-3ZK 1000V800A RSG-3ZK 1000V1000A RSG-3ZK 1000V1200A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS4 500V600A L104NK RS4 500V800A L104NK RS4 500V1000A L104NK RS4 500V1200A L104NK Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS4 500V600A L104NK RS4 500V800A L104NK RS4 500V1000A L104NK RS4 500V1200A L104NK
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSG-4DLK 500V1000A RSG-4DLK 500V1200A RSG-4DLK 500V1600A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSG-4DLK 500V1000A RSG-4DLK 500V1200A RSG-4DLK 500V1600A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 106RSM 500V400A 106RSM 500V500A 106RSM 500V630A 106RSM 500V700A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 106RSM 500V400A 106RSM 500V500A 106RSM 500V630A 106RSM 500V700A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSF(BP2K) 800V1600A RSF(BP2K) 800V2000A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSF(BP2K) 800V1600A RSF(BP2K) 800V2000A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS87 1000V1500A RS87 1000V1800A RS87 1000V2000A RS87 1000V2500A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS87 1000V1500A RS87 1000V1800A RS87 1000V2000A RS87 1000V2500A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSC 500V4000A RSC 500V4200A RSC 500V4500A RSC 500V5000A RSC 500V5200A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSC 500V4000A RSC 500V4200A RSC 500V4500A RSC 500V5000A RSC 500V5200A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS8 1000V1250A P106S-1 RS8 1000V1500A P106S-1 RS8 1000V1800A P106S-1 RS8 1000V2000A P106S-1 RS8 1000V2200A P106S-1 Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS8 1000V1250A P106S-1 RS8 1000V1500A P106S-1 RS8 1000V1800A P106S-1 RS8 1000V2000A P106S-1 RS8 1000V2200A P106S-1
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 1000V1500A-1 107RSM 1000V1600A-1 107RSM 1000V1800A-1 107RSM 1000V2000A-1 107RSM 1000V2250A-1 107RSM 1000V2500A-1 Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 1000V1500A-1 107RSM 1000V1600A-1 107RSM 1000V1800A-1 107RSM 1000V2000A-1 107RSM 1000V2250A-1 107RSM 1000V2500A-1
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 112 F 500V1500A-0 112 F 500V1600A-0 112 F 500V1800A-0 112 F 500V2000A-0 112 F 500V2500A-0 Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 112 F 500V1500A-0 112 F 500V1600A-0 112 F 500V1800A-0 112 F 500V2000A-0 112 F 500V2500A-0
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSC 1000V4000A P115N Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSC 1000V4000A P115N
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS8(P106N) 660V1500A RS8(P106N) 660V1800A RS8(P106N) 660V2000A RS8(P106N) 660V2200A RS8(P106N) 660V2500A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS8(P106N) 660V1500A RS8(P106N) 660V1800A RS8(P106N) 660V2000A RS8(P106N) 660V2200A RS8(P106N) 660V2500A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO  RS8 800V6300A P107S-1 Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS8 800V6300A P107S-1
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS89Z 1000V1800A RS89Z 1000V2000A RS89Z 1000V2200A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS89Z 1000V1800A RS89Z 1000V2000A RS89Z 1000V2200A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSH16 1100V1500A RSH16 1100V1600A RSH16 1100V2000A RSH16 1100V2500A RSH16 1100V3000A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RSH16 1100V1500A RSH16 1100V1600A RSH16 1100V2000A RSH16 1100V2500A RSH16 1100V3000A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 207RSM 1000V1800A-1 207RSM 1000V2000A-1 207RSM 1000V2200A-1 207RSM 1000V2500A-1 207RSM 1000V2800A-1 Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 207RSM 1000V1800A-1 207RSM 1000V2000A-1 207RSM 1000V2200A-1 207RSM 1000V2500A-1 207RSM 1000V2800A-1
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RST1 1000V800A RST1 1000V1000A RST1 1000V1200A RST1 1000V1500A RST1 1000V1600A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RST1 1000V800A RST1 1000V1000A RST1 1000V1200A RST1 1000V1500A RST1 1000V1600A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS4-P101NK 800V100A RS4-P101NK 800V200A RS4-P101NK 800V315A RS4-P101NK 800V400A RS4-P101NK 1000V100A RS4-P101NK 1000V200A RS4-P101NK 1000V315A RS4-P101NK 1000V400A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS4-P101NK 800V100A RS4-P101NK 800V200A RS4-P101NK 800V315A RS4-P101NK 800V400A RS4-P101NK 1000V100A RS4-P101NK 1000V200A RS4-P101NK 1000V315A RS4-P101NK 1000V400A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO STF1 1500V630A STF1 1500V800A STF1 1500V900A STF1 1500V1000A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO STF1 1500V630A STF1 1500V800A STF1 1500V900A STF1 1500V1000A
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 1000V800A-8 107RSM 1000V1000A-8 107RSM 1000V1200A-8 107RSM 1000V1500A-8 107RSM 1000V1800A-8 Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 1000V800A-8 107RSM 1000V1000A-8 107RSM 1000V1200A-8 107RSM 1000V1500A-8 107RSM 1000V1800A-8
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 500V1000A-1 107RSM 500V1200A-1 107RSM 500V1500A-1 107RSM 500V1600A-1 107RSM 500V1800A-1 107RSM 500V2000A-1 107RSM 500V2500A-1 Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 500V1000A-1 107RSM 500V1200A-1 107RSM 500V1500A-1 107RSM 500V1600A-1 107RSM 500V1800A-1 107RSM 500V2000A-1 107RSM 500V2500A-1
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS77B 500V500A RS77B 500V630A RS77B 500V800A Liên Hệ
Cầu chì cắt nhanh HAIRO RS77B 500V500A RS77B 500V630A RS77B 500V800A
cầu chì sứ, Fuse ZHENGRONG RTO-600 RT0-600 380V-50KA GL 500A 600A 630A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse ZHENGRONG RTO-600 RT0-600 380V-50KA GL 500A 600A 630A
cầu chì sứ, Fuse ZHENGRONG RTO-1000 RT0-1000 380V-50KA GL 700A 800A 900A 1000A 1200A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse ZHENGRONG RTO-1000 RT0-1000 380V-50KA GL 700A 800A 900A 1000A 1200A
Bộ hiển thị điều khiển nhiệt độ, TESHOW thermostat TS87E TS89E TS84E TS81E Liên Hệ
Bộ hiển thị điều khiển nhiệt độ, TESHOW thermostat TS87E TS89E TS84E TS81E
Bộ hiển thị điều khiển nhiệt độ, TESHOW thermostat EM705 EM105 EM405 EM905 Liên Hệ
Bộ hiển thị điều khiển nhiệt độ, TESHOW thermostat EM705 EM105 EM405 EM905
Bộ hiển thị điều khiển nhiệt độ, WINPARK SAT100 200 temperature control module SAT100-000011-SP**-V01 Liên Hệ
Bộ hiển thị điều khiển nhiệt độ, WINPARK SAT100 200 temperature control module SAT100-000011-SP**-V01
Cảm biến rung Huige HG6800A Integrated Vibration Transmitter, Vibration Sensor Liên Hệ
Cảm biến rung Huige HG6800A Integrated Vibration Transmitter, Vibration Sensor
Bộ hiển thị tốc độ HG460 forward and reverse speed monitor / tachometer Liên Hệ
Bộ hiển thị tốc độ HG460 forward and reverse speed monitor / tachometer
Cảm biến rung Huige HG-ZD-20A integrated vibration transmitter vibration sensor vibration monitoring protection vibration speed Liên Hệ
Cảm biến rung Huige HG-ZD-20A integrated vibration transmitter vibration sensor vibration monitoring protection vibration speed
Cảm biến rung HG6900A vibration temperature sensor integrated vibration temperature transmitter Liên Hệ
Cảm biến rung HG6900A vibration temperature sensor integrated vibration temperature transmitter
Bộ chuyển đổi tin hiệu rung HG3200 eddy current displacement sensor / shaft vibration transmitter Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tin hiệu rung HG3200 eddy current displacement sensor / shaft vibration transmitter
Cảm biến tốc độ HG70-N photoelectric speed (speed measurement) Liên Hệ
Cảm biến tốc độ HG70-N photoelectric speed (speed measurement)
Bộ hiển thị tốc độ HG410 intelligent speed monitor tachometer Liên Hệ
Bộ hiển thị tốc độ HG410 intelligent speed monitor tachometer
Bộ chuyển đổi nhiệt độ ABB  TTF300 temperature transmitter HART protocol intelligent isolation field display Liên Hệ
Bộ chuyển đổi nhiệt độ ABB TTF300 temperature transmitter HART protocol intelligent isolation field display
Bộ chuyển đổi nhiệt độ ABB ABB temperature transmitter TTR200 HART protocol intelligent isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi nhiệt độ ABB ABB temperature transmitter TTR200 HART protocol intelligent isolation
Rơ le dòng JL12-5A 10A 20A 30A 60A 75A 80A oil delay overcurrent relay Liên Hệ
Rơ le dòng JL12-5A 10A 20A 30A 60A 75A 80A oil delay overcurrent relay


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi