Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến tiệm cận Turck proximity switch BI15 20 50 NI35-CP40-AP6X2 VN CP80 FZ3X2-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck proximity switch BI15 20 50 NI35-CP40-AP6X2 VN CP80 FZ3X2-H1141
Cảm biến tiệm cận Turck BI40-CP80-VN4X2 BI40-CP80-VP4X2 BI40-CP80-VP4X2-H1141 BI40-CP80-FZ3X2 NI40-CP80-VN4X2 NI40-CP80-VP4X2 NI40-CP80-VP4X2/S97 NI40-CP80-VP4X2/S100 NI40-CP80-Y1 NI40-CP80-Y1/S97 NI40-CP80-Y1/S100 NI40-CP80-FZ Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck BI40-CP80-VN4X2 BI40-CP80-VP4X2 BI40-CP80-VP4X2-H1141 BI40-CP80-FZ3X2 NI40-CP80-VN4X2 NI40-CP80-VP4X2 NI40-CP80-VP4X2/S97 NI40-CP80-VP4X2/S100 NI40-CP80-Y1 NI40-CP80-Y1/S97 NI40-CP80-Y1/S100 NI40-CP80-FZ
Cảm biến tiệm cận proximity switch IIT212 IIT001 IIT218 IIT204 IIT213 IIT228 IIT231 IIT244 IT5493 IT5042 NI500A II5851 IT5038 NI5002 II5742 II5970 II5978 II504A II5930 DI524A DI5020 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận proximity switch IIT212 IIT001 IIT218 IIT204 IIT213 IIT228 IIT231 IIT244 IT5493 IT5042 NI500A II5851 IT5038 NI5002 II5742 II5970 II5978 II504A II5930 DI524A DI5020
Cảm biến tiệm cận Turck BC10-P30SR-VP4X2 BC10-P30SR-VN4X2 BI10-P30SR-FZ3X2 BI10-P30SR-FZ3X2/S85 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck BC10-P30SR-VP4X2 BC10-P30SR-VN4X2 BI10-P30SR-FZ3X2 BI10-P30SR-FZ3X2/S85
Cảm biến tiệm cận Turck Bi15U 20 Ni35-CP40-FZ3X2 AN6X2 CK40 AP VN VP4X2-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck Bi15U 20 Ni35-CP40-FZ3X2 AN6X2 CK40 AP VN VP4X2-H1141
Cảm biến tiệm cận chịu nhiệt độ cao, Bi20-K30/S200 10M +Amplifier MK96-11VP/24VDC Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận chịu nhiệt độ cao, Bi20-K30/S200 10M +Amplifier MK96-11VP/24VDC
Cảm biến tiệm cận, Turck NI20U-EG30SK-VP4X/VN4X/AP6X/AN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI20U-EG30SK-VP4X/VN4X/AP6X/AN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-EG30SK-Y1X NI15-EG30SK-Y1X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-EG30SK-Y1X NI15-EG30SK-Y1X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U-EG30SK-VP4X/VN4X/AP6X/AN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U-EG30SK-VP4X/VN4X/AP6X/AN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BS18-R-B-BP-D-DL-CN6X-CP6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BS18-R-B-BP-D-DL-CN6X-CP6X
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30-Q130-ADZ30X2-B1131 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
Cảm biến tiệm cận, Turck BS18-FD25/FD50/FD100/CN6X/CP6H Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BS18-FD25/FD50/FD100/CN6X/CP6H
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-M18M-AP6X-H1141/S1221 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-M18M-AP6X-H1141/S1221
Cảm biến tiệm cận, Turck BI4U NI10 NI4-M12 M18-AP6X AN6X AD4X-H1141 AZ3X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI4U NI10 NI4-M12 M18-AP6X AN6X AD4X-H1141 AZ3X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-VP4X2 NI15-P30SR-VN4X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-VP4X2 NI15-P30SR-VN4X2
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-FZ3X2 NI15-P30SR-FZ3X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-FZ3X2 NI15-P30SR-FZ3X2
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-AP6X NI15-P30SR-AN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-AP6X NI15-P30SR-AN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-EG18-Y1X/S1007M,BI5-EM18D-VP6X/S12 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-EG18-Y1X/S1007M,BI5-EM18D-VP6X/S12
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-M18-RN6X BI5-M18-RP6X-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-M18-RN6X BI5-M18-RP6X-H1141
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10U-M12-AN6X-H1141 V1131 NI10U-M18M-AD4X -1141 AP6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10U-M12-AN6X-H1141 V1131 NI10U-M18M-AD4X -1141 AP6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI25 NI40-G47SR-FZ3X2 VN4X2 VP4X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI25 NI40-G47SR-FZ3X2 VN4X2 VP4X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI20 BI10U-Q14-AN6X2/AP6X2 NI25 BI15U-Q20-AP6X2/AN6X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI20 BI10U-Q14-AN6X2/AP6X2 NI25 BI15U-Q20-AP6X2/AN6X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI5 NI10 NI15-Q30/Q25/Q18-AN6X AP6X NI5-Q18-RZ31X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI5 NI10 NI15-Q30/Q25/Q18-AN6X AP6X NI5-Q18-RZ31X
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10 BI5 NI8 NI5-G12/G18-AP6X AN6X RP6X RN6X AD4X AZ3X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10 BI5 NI8 NI5-G12/G18-AP6X AN6X RP6X RN6X AD4X AZ3X
Cảm biến tiệm cận, Turck BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3M Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3M
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30 NI20-K40SR-VP4X2 VN4X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30 NI20-K40SR-VP4X2 VN4X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30 NI20-K40SR-VP4X2 VN4X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30 NI20-K40SR-VP4X2 VN4X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI15-S30-AP6X/S100 VP4X AZ3X RZ3X/S100 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI15-S30-AP6X/S100 VP4X AZ3X RZ3X/S100
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U NI20U-M30-ADZ30X2 NI15-M30-AZ3X/S90 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U NI20U-M30-ADZ30X2 NI15-M30-AZ3X/S90
Cảm biến tiệm cận, Turck NI50 BI20 NI20-CP40/CP80-VP4X2 AN6X2 FZ3X2 VN4X2 AP6X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI50 BI20 NI20-CP40/CP80-VP4X2 AN6X2 FZ3X2 VN4X2 AP6X2
Cảm biến tiệm cận, Turck BI2-G12K-AP6X BI1-Q6.5-AN6 AP6/S34 BI1-EG05-AN6X AP6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI2-G12K-AP6X BI1-Q6.5-AN6 AP6/S34 BI1-EG05-AN6X AP6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BC5-S18-AN4X RZ3X BC5-QF5,5-RP6X2/S250 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BC5-S18-AN4X RZ3X BC5-QF5,5-RP6X2/S250
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10 BI2 BI3U NI5 BI5 BI5U NI10-EG18SK/G12SK-AN6X AP6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10 BI2 BI3U NI5 BI5 BI5U NI10-EG18SK/G12SK-AN6X AP6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5U BI5 NI8-M18/G18-AP6X AN6X AD4X AZ3X -H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5U BI5 NI8-M18/G18-AP6X AN6X AD4X AZ3X -H1141
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U-M30-AP6X-H1141 BI15-M30-VP6X VN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U-M30-AP6X-H1141 BI15-M30-VP6X VN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI8U-M18-AN6X/AP6X-H1141 BI15-M30-AP6X/AN6X-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI8U-M18-AN6X/AP6X-H1141 BI15-M30-AP6X/AN6X-H1141
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10 NI15-G30/G30SK-AP6X AN6X AD4X AZ3X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10 NI15-G30/G30SK-AP6X AN6X AD4X AZ3X
Cảm biến tiệm cận, Turck NI35-CP40-FDZ30X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI35-CP40-FDZ30X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI7-EM18D-VP6X/S120 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI7-EM18D-VP6X/S120
Cảm biến tiệm cận, Turck NI6U BI1.5 BI2 NI3 NI4U BI1.5U BI2U-EG08-AP6X AN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI6U BI1.5 BI2 NI3 NI4U BI1.5U BI2U-EG08-AP6X AN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U NI15 BI10-M30 / G30-AP6X AN6X AD4X AZ3X-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U NI15 BI10-M30 / G30-AP6X AN6X AD4X AZ3X-H1141
Cảm biến tiệm cận, Turck Ni15/Bi10/Ni8/Bi5/Ni15U/Bi8-M30/M18-AN6X/AP6X/AD4X/AZ3X/S120, BI5 NI8 BI10 NI15-M30 / M18-AP6X AN6X AD4X AZ3X RZ3X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck Ni15/Bi10/Ni8/Bi5/Ni15U/Bi8-M30/M18-AN6X/AP6X/AD4X/AZ3X/S120, BI5 NI8 BI10 NI15-M30 / M18-AP6X AN6X AD4X AZ3X RZ3X
Cảm biến áp suất, Pressure transmitter, TURCK PS010V-401-LI2UPN8X-H1141 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, Pressure transmitter, TURCK PS010V-401-LI2UPN8X-H1141
Công tắc lưu lượng, Flow switch Turck FCT-G1/2A4P-VRX/230VAC Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, Flow switch Turck FCT-G1/2A4P-VRX/230VAC


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi