Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
thyristor nhanh (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KK1200A KK1500A KK1800A KK2000A KK2500A KK3000A KK3500A KK4000A 1600V Liên Hệ
thyristor nhanh (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KK1200A KK1500A KK1800A KK2000A KK2500A KK3000A KK3500A KK4000A 1600V
thyristor nhanh (loại lõm) SHANG ZHENG flat fast thyristor KK200A KK300A KK500A KK500A KK600A KK800A KK1000A 1600V Liên Hệ
thyristor nhanh (loại lõm) SHANG ZHENG flat fast thyristor KK200A KK300A KK500A KK500A KK600A KK800A KK1000A 1600V
thyristor hai chiều (loại lồi) SHANG ZHENG bidirectional thyristor KS200A KS300A KS500A KS800A KS1000A KS1200A 1600V Liên Hệ
thyristor hai chiều (loại lồi) SHANG ZHENG bidirectional thyristor KS200A KS300A KS500A KS800A KS1000A KS1200A 1600V
thyristor hai chiều (loại lõm) SHANG ZHENG bidirectional thyristor KS200A KS300A KS500A KS800A 1600V Liên Hệ
thyristor hai chiều (loại lõm) SHANG ZHENG bidirectional thyristor KS200A KS300A KS500A KS800A 1600V
Thyristor phẳng bán lồi SHANG ZHENG Semi-convex flat thyristor KP200A KP300A KP500A KP800A 1600v Liên Hệ
Thyristor phẳng bán lồi SHANG ZHENG Semi-convex flat thyristor KP200A KP300A KP500A KP800A 1600v
Môđun công suất (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP1200A KP1500A KP1800A KP2000A KP2500A KP3000A KP3500A KP4000A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP1200A KP1500A KP1800A KP2000A KP2500A KP3000A KP3500A KP4000A 1600V
Môđun công suất (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP200A KP300A KP500A KP600A KP800A KP1000A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP200A KP300A KP500A KP600A KP800A KP1000A 1600V
Môđun công suất (loại lõm) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP200A KP300A KP500A KP800A KP1000A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất (loại lõm) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP200A KP300A KP500A KP800A KP1000A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG spiral thyristor KP30A KP50A KP100A KP200A KP300A KP400A KP500A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG spiral thyristor KP30A KP50A KP100A KP200A KP300A KP400A KP500A 1600V
điốt chỉnh lưu (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier diode ZP1200A ZP1500A ZP1800A ZP2000A ZP2500A ZP3000A ZP3500A ZP4000A 1600V Liên Hệ
điốt chỉnh lưu (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier diode ZP1200A ZP1500A ZP1800A ZP2000A ZP2500A ZP3000A ZP3500A ZP4000A 1600V
điốt chỉnh lưu (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier diode ZP200A ZP300A ZP500A ZP600A ZP800A ZP1000A 1600V Liên Hệ
điốt chỉnh lưu (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier diode ZP200A ZP300A ZP500A ZP600A ZP800A ZP1000A 1600V
điốt chỉnh lưu (loại lõm) SHANG ZHENG rectifier diode ZP200A ZP300A ZP500A ZP800A ZP1000A 1600V Liên Hệ
điốt chỉnh lưu (loại lõm) SHANG ZHENG rectifier diode ZP200A ZP300A ZP500A ZP800A ZP1000A 1600V
điốt chỉnh lưu SHANG ZHENG spiral rectifier diode ZP30A ZP50A ZP100A ZP200A ZP300A ZP400A ZP500A 1600V Liên Hệ
điốt chỉnh lưu SHANG ZHENG spiral rectifier diode ZP30A ZP50A ZP100A ZP200A ZP300A ZP400A ZP500A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MFC250A MFC300A MFC350A MFC400A MFC500A MFC600A MFC800A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MFC250A MFC300A MFC350A MFC400A MFC500A MFC600A MFC800A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MFC110A MFC160A MFC180A MFC200A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MFC110A MFC160A MFC180A MFC200A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR hybrid module MFC50A MFC55A MFC60A MFC70A MFC80A MFC90A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR hybrid module MFC50A MFC55A MFC60A MFC70A MFC80A MFC90A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MD250A MD300A MD350A MD400A MD500A MD600A MD800A MD1000A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MD250A MD300A MD350A MD400A MD500A MD600A MD800A MD1000A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MD110A MD160A MD180A MD200A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MD110A MD160A MD180A MD200A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MD50A MD55A MD60A MD70A MD80A MD90A MD100A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MD50A MD55A MD60A MD70A MD80A MD90A MD100A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MDC250A MDC300A MDC350A MDC400A MDC500A MDC600A MDC800A MDC1000A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MDC250A MDC300A MDC350A MDC400A MDC500A MDC600A MDC800A MDC1000A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MDC110A MDC160A MDC180A MDC200A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MDC110A MDC160A MDC180A MDC200A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MDC50A MDC55A MDC60A MDC80A MDC90A MDC100A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG rectifier module MDC50A MDC55A MDC60A MDC80A MDC90A MDC100A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTX250A MTX300A MTX350A MTX400A MTX500A MTX600A MTX650A MTX800A MTX1000A 1600V  Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTX250A MTX300A MTX350A MTX400A MTX500A MTX600A MTX650A MTX800A MTX1000A 1600V 
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTX100A MTX110A MTX130A MTX160A MTX180A MTX200A 1600V  Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTX100A MTX110A MTX130A MTX160A MTX180A MTX200A 1600V 
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTX50A MTX55A MTX60A MTX70A MTX80A MTX90A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTX50A MTX55A MTX60A MTX70A MTX80A MTX90A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTC250A MTC300A MTC350A MTC400A MTC500A MTC600A MTC650A MTC800A MTC1000A 1600V  Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTC250A MTC300A MTC350A MTC400A MTC500A MTC600A MTC650A MTC800A MTC1000A 1600V 
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTC100A MTC110A MTC130A MTC160A MTC180A MTC200A 1600V  Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTC100A MTC110A MTC130A MTC160A MTC180A MTC200A 1600V 
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTC50A MTC55A MTC60A MTC70A MTC80A MTC90A 1600V  Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG Thyristor SCR module MTC50A MTC55A MTC60A MTC70A MTC80A MTC90A 1600V 
Bộ điều chỉnh điện PRSCR power regulator PRSCR-40LA 4-20ma PRSCR-75LA 4-20ma PRSCR-90LA 4-20ma PRSCR-120LA 4-20ma PRSCR-40LA 0-5V PRSCR-75LA 0-5V PRSCR-90LA 0-5V PRSCR-120LA 0-5V Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện PRSCR power regulator PRSCR-40LA 4-20ma PRSCR-75LA 4-20ma PRSCR-90LA 4-20ma PRSCR-120LA 4-20ma PRSCR-40LA 0-5V PRSCR-75LA 0-5V PRSCR-90LA 0-5V PRSCR-120LA 0-5V
Bộ điều chỉnh điện AYSCR power regulator AYSCR-25LA AYSCR-40LA AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện AYSCR power regulator AYSCR-25LA AYSCR-40LA AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX
Bộ điều chỉnh điện FUSCR power regulator FUSCR-120LA-ZQ FUSCR-150LA-ZQ FUSCR-200LA-ZQ FUSCR-250LA-ZQ FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện FUSCR power regulator FUSCR-120LA-ZQ FUSCR-150LA-ZQ FUSCR-200LA-ZQ FUSCR-250LA-ZQ FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX
Bộ điều chỉnh điện HNSCR power regulator HNSCR-75LA HNSCR-90LA HNSCR-120LA-ZQ HNSCR-150LA-ZQ HNSCR-200LA-ZQ HNSCR-250LA-ZQ HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện HNSCR power regulator HNSCR-75LA HNSCR-90LA HNSCR-120LA-ZQ HNSCR-150LA-ZQ HNSCR-200LA-ZQ HNSCR-250LA-ZQ HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX
Thyristor SCR modun chỉnh lưu Shanghai Chunz MTC25A 1600V ~ MTC1000A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR modun chỉnh lưu Shanghai Chunz MTC25A 1600V ~ MTC1000A 1600V
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz concave flat 3CT KP 200A 1600V ~3CT KP 1000A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz concave flat 3CT KP 200A 1600V ~3CT KP 1000A 1600V
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Rectifier Spiral Transistor Thyristor KP-30A 1600V~KP-600A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Rectifier Spiral Transistor Thyristor KP-30A 1600V~KP-600A 1600V
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Bidirectional Spiral SCR Thyristor KS 5A 1600V~KS 20A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Bidirectional Spiral SCR Thyristor KS 5A 1600V~KS 20A 1600V
Điôt chỉnh lưu Flat Diode Shanghai Chunz Concave ZP200A 1600V ~ZP 5000A 1600V Liên Hệ
Điôt chỉnh lưu Flat Diode Shanghai Chunz Concave ZP200A 1600V ~ZP 5000A 1600V
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-30A 1600V~ZP-600A 1600V Liên Hệ
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-30A 1600V~ZP-600A 1600V
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-5A1600V, ZP-10A1600V, ZP-20A1600V Liên Hệ
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-5A1600V, ZP-10A1600V, ZP-20A1600V
Rơle đóng cắt mềm, Delixi single-phase solid state relay DC controlled AC CDG1-1DA 40A 10 25 60 100A SSR Liên Hệ
Rơle đóng cắt mềm, Delixi single-phase solid state relay DC controlled AC CDG1-1DA 40A 10 25 60 100A SSR
Bộ IGBT FF150R12KS4, FF150R12KT3G, BSM200GB170DLC, FF300R17KE4 Liên Hệ
Bộ IGBT FF150R12KS4, FF150R12KT3G, BSM200GB170DLC, FF300R17KE4
Bộ IGBT BSM300GB120DLC, BSM100GB170DLC, BSM150GB170DLC, BSM200GB170DLC Liên Hệ
Bộ IGBT BSM300GB120DLC, BSM100GB170DLC, BSM150GB170DLC, BSM200GB170DLC
Bộ chỉnh lưu cầu, modun chỉnh lưu cầu, MDS30A1600V, MDS50A1600V, MDS60A1600V, MDS100A1600V, MDS150A1600V, MDS200A1600V, MDS300A1600V, MDS400A1600V, MDS500A1600V, MDS800A1600V, MDS1000A1600V Liên Hệ
Bộ chỉnh lưu cầu, modun chỉnh lưu cầu, MDS30A1600V, MDS50A1600V, MDS60A1600V, MDS100A1600V, MDS150A1600V, MDS200A1600V, MDS300A1600V, MDS400A1600V, MDS500A1600V, MDS800A1600V, MDS1000A1600V
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KP200A 1600V , KP200A-16 Liên Hệ
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KP200A 1600V , KP200A-16


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1: 0816.861.515
Kinh doanh 2: 0836.861.515
Kinh doanh 3: 0877.971.515
Kinh doanh 4: 0917.971.515
Kinh doanh 5: 0912.969.391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi