Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
MTL safety barrier MTL5081 MTL5581 MTL5082 MTL5031 ICC212 SLP32D Liên Hệ
MTL safety barrier MTL5081 MTL5581 MTL5082 MTL5031 ICC212 SLP32D
Eaton MTL Surge Protector IOP32 IOP32D ICC212Inquiry ICC312 Inquiry TP48-N-NDIInquiry IOP-HC32 SLP32D TP48-3-I-NDI SD32T3 SD32MXL Liên Hệ
Eaton MTL Surge Protector IOP32 IOP32D ICC212Inquiry ICC312 Inquiry TP48-N-NDIInquiry IOP-HC32 SLP32D TP48-3-I-NDI SD32T3 SD32MXL
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20/1+NPE-S AM3-20/2-S AM2-40/1+NPE-S AM2-40/2-S AM2-40/3+NPE-S AM3-20/3+NPE-S Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20/1+NPE-S AM3-20/2-S AM2-40/1+NPE-S AM2-40/2-S AM2-40/3+NPE-S AM3-20/3+NPE-S
Thiết bị chống sét, ASP surge protector FLD3-20/4 FLD3-20/3+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector FLD3-20/4 FLD3-20/3+NPE
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20/4 AM3-20/3+NPE AM3-20/2 AM3-20/1+NPE AM3-05D-220 AM3-20/3+NPE-S Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20/4 AM3-20/3+NPE AM3-20/2 AM3-20/1+NPE AM3-05D-220 AM3-20/3+NPE-S
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20/2 AM3-20/1+NPE AM3-20/4 AM3-20/3+NPE AM3-05D-220 AM3-20/3+NPE-S Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20/2 AM3-20/1+NPE AM3-20/4 AM3-20/3+NPE AM3-05D-220 AM3-20/3+NPE-S
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM-48DC (Single Mode) AM-48DC/2(2p) Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM-48DC (Single Mode) AM-48DC/2(2p)
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20/3+NPE AM3-20/4 AM3-20/2 AM3-20/1+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20/3+NPE AM3-20/4 AM3-20/2 AM3-20/1+NPE
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AD-L20-385-4 AD-L40-385-4 AD-L20-385-mini AD-L20-385-2 AD-L40-385-2 Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AD-L20-385-4 AD-L40-385-4 AD-L20-385-mini AD-L20-385-2 AD-L40-385-2
Thiết bị chống sét, ASP surge protector  AM3-20/4-S AM3-20/3+NPE-S AM2-40/4-S AM2-40/3+NPE-S AM2-40/1+NPE-S AM1-80/3+NPE-S AM2-40/2-S AM1-80/4-S AM3-20/2-S Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20/4-S AM3-20/3+NPE-S AM2-40/4-S AM2-40/3+NPE-S AM2-40/1+NPE-S AM1-80/3+NPE-S AM2-40/2-S AM1-80/4-S AM3-20/2-S
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AD-L20-385-4 AD-L40-385-4 AD-L20-385-mini AD-L20-385-2 AD-L40-385-2 Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AD-L20-385-4 AD-L40-385-4 AD-L20-385-mini AD-L20-385-2 AD-L40-385-2
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM2-40/2 AM2-40/1+NPE AM3-05D-220 AM2-40/1+NPE-S Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM2-40/2 AM2-40/1+NPE AM3-05D-220 AM2-40/1+NPE-S
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM2-40/4 AM2-40/3+NPE AM2-40/2 AM2-40/1+NPE AM3-05D-220 AM2-40/3+NPE-S AM3-20/3+NPE-S AM1-80/4 AM1-80/3+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM2-40/4 AM2-40/3+NPE AM2-40/2 AM2-40/1+NPE AM3-05D-220 AM2-40/3+NPE-S AM3-20/3+NPE-S AM1-80/4 AM1-80/3+NPE
Thiết bị chống sét, ASP surge protector Asafe-15 Asafe-25 Asafe-50 Asafe-15/2 Asafe-25/2 Asafe-15/4 Asafe-25/4 Asafe-50/4 Asafe-15/3+NPE Asafe-25/3+NPE Asafe-50/3+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector Asafe-15 Asafe-25 Asafe-50 Asafe-15/2 Asafe-25/2 Asafe-15/4 Asafe-25/4 Asafe-50/4 Asafe-15/3+NPE Asafe-25/3+NPE Asafe-50/3+NPE
Thiết bị chống sét, ASP surge protector ASP FLD1-15/100/4P ASP FLD1-25/140/4P ASP FLD1-50/180/4P ASP FLD1-15/100 (single piece) ASP FLD1-15/100/3+NPE ASP FLD1-25/140/3+NP Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector ASP FLD1-15/100/4P ASP FLD1-25/140/4P ASP FLD1-50/180/4P ASP FLD1-15/100 (single piece) ASP FLD1-15/100/3+NPE ASP FLD1-25/140/3+NP
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM1-80/4-S AM1-80/3+NPE-S ASP FLD1-80/4-S ASP FLD1-80/3+NPE-S ASP FLD1-80/4 ASP FLD1-80/3+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM1-80/4-S AM1-80/3+NPE-S ASP FLD1-80/4-S ASP FLD1-80/3+NPE-S ASP FLD1-80/4 ASP FLD1-80/3+NPE
Thiết bị chống sét, ASP surge protector ASP FLD1-80/4 ASP FLD1-80/3+NPE ASP FLD2-40/4 ASP FLD2-40/3+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector ASP FLD1-80/4 ASP FLD1-80/3+NPE ASP FLD2-40/4 ASP FLD2-40/3+NPE
Thiết bị chống sét, ASP surge protector ASP FLD1-80/1+NPE ASP FLD1-80/2 ASP FLD2-40/2 ASP FLD2-40/1+NPE ASP FLD1-80/4 ASP FLD1-80/3+NPE ASP FLD2-40/4 ASP FLD2-40/3+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector ASP FLD1-80/1+NPE ASP FLD1-80/2 ASP FLD2-40/2 ASP FLD2-40/1+NPE ASP FLD1-80/4 ASP FLD1-80/3+NPE ASP FLD2-40/4 ASP FLD2-40/3+NPE
Thiết bị chống sét, ASP surge protector Asafe-15 (single piece) Asafe-15/4(4P) ASafe-25 (single piece) ASafe-25/4 ASafe-50/4 ASafe-50 Asafe-15/2 Asafe-25/2 Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector Asafe-15 (single piece) Asafe-15/4(4P) ASafe-25 (single piece) ASafe-25/4 ASafe-50/4 ASafe-50 Asafe-15/2 Asafe-25/2
Thiết bị chống sét, ASP surge protector Asafe-50 (single piece) Asafe-50/4(4P) Asafe-25/4 Asafe-25 (single piece) Asafe-15/4 Asafe-15 Asafe-15/3+NPE Asafe-25/3+NPE Asafe-50/3+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector Asafe-50 (single piece) Asafe-50/4(4P) Asafe-25/4 Asafe-25 (single piece) Asafe-15/4 Asafe-15 Asafe-15/3+NPE Asafe-25/3+NPE Asafe-50/3+NPE
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM1-120/1 AM-120/4 AM1-120/2 (single phase) AM2-40/4 AM1-80/4 AM1-60/4 AM1-60/3+NPE-S Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM1-120/1 AM-120/4 AM1-120/2 (single phase) AM2-40/4 AM1-80/4 AM1-60/4 AM1-60/3+NPE-S
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM1-80/4 AM1-80/3+NPE AM1-60/4 AM1-60/3+NPE AM1-80/2 AM1-80/1+NPE AM1-60/2 AM1-60/1+NPE AM1-60/3+NPE-S Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM1-80/4 AM1-80/3+NPE AM1-60/4 AM1-60/3+NPE AM1-80/2 AM1-80/1+NPE AM1-60/2 AM1-60/1+NPE AM1-60/3+NPE-S
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM1-80/2 AM1-80/1+NPE AM1-60/1+NPE AM1-60/1+NPE-S AM1-60/2 Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM1-80/2 AM1-80/1+NPE AM1-60/1+NPE AM1-60/1+NPE-S AM1-60/2
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM2-40/4 AM2-40/3+NPE AM2-40/2 AM2-40/1+NPE AM2-40/4-S AM2-40/3+NPE-S AM1-80/4 AM1-80/3+NPE AM3-05D-220 AM3-20/4 AM3-20/3+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM2-40/4 AM2-40/3+NPE AM2-40/2 AM2-40/1+NPE AM2-40/4-S AM2-40/3+NPE-S AM1-80/4 AM1-80/3+NPE AM3-05D-220 AM3-20/4 AM3-20/3+NPE
Thiết bị bảo vệ quá áp Amerson 40.5KV TBP-35 / 310 Liên Hệ
Thiết bị bảo vệ quá áp Amerson 40.5KV TBP-35 / 310
Thiết bị bảo vệ quá áp Amerson 10KV overvoltage protector TBP-10 / 85 Liên Hệ
Thiết bị bảo vệ quá áp Amerson 10KV overvoltage protector TBP-10 / 85
Chống sét van Amerson HY5WZ-7.6 / 27 zinc oxide surge arrester 6KV Liên Hệ
Chống sét van Amerson HY5WZ-7.6 / 27 zinc oxide surge arrester 6KV
Chống sét van Amerson HY5WZ-34 / 85 high voltage zinc oxide surge arrester 24KV Liên Hệ
Chống sét van Amerson HY5WZ-34 / 85 high voltage zinc oxide surge arrester 24KV
Chống sét van Amerson HY5WS-17 / 50 zinc oxide surge arrester 10KV Liên Hệ
Chống sét van Amerson HY5WS-17 / 50 zinc oxide surge arrester 10KV
Chống sét van Minrong HY5WZ-51 / 134 power station type zinc oxide surge arrester 35KV Liên Hệ
Chống sét van Minrong HY5WZ-51 / 134 power station type zinc oxide surge arrester 35KV
Chống sét van Amerson HY5WZ-51 / 134 power station type zinc oxide surge arrester 35KV Liên Hệ
Chống sét van Amerson HY5WZ-51 / 134 power station type zinc oxide surge arrester 35KV
Thiết bị chống sét, Chint surge protector  NXU-II NU6-II 20KA-100KA1P-4P NXU-II / F Liên Hệ
Thiết bị chống sét, Chint surge protector NXU-II NU6-II 20KA-100KA1P-4P NXU-II / F
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20 / 3 + NPE (FLD3-20 / 3 + NPE) Liên Hệ
Thiết bị chống sét, ASP surge protector AM3-20 / 3 + NPE (FLD3-20 / 3 + NPE)
Thiết bị chống sét, OBO surge protector SPD V10-C / 3 + NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, OBO surge protector SPD V10-C / 3 + NPE
Thiết bị chống sét, OBO surge protector V25-B + C / 3 + NPE , V25-B/3+NPE Liên Hệ
Thiết bị chống sét, OBO surge protector V25-B + C / 3 + NPE , V25-B/3+NPE
Thiết bị chống sét, Delixi CDY1 1P 2P 3P 4P 25KA 50KA 125KA Liên Hệ
Thiết bị chống sét, Delixi CDY1 1P 2P 3P 4P 25KA 50KA 125KA
Thiết bị chống sét, Chint lightning protection surge protector 60 40KA surge arrester NU6-II 2P 3P 4P Liên Hệ
Thiết bị chống sét, Chint lightning protection surge protector 60 40KA surge arrester NU6-II 2P 3P 4P
Chống sét van, M-SYSTEM arrester,  protector lightning MDP-24-1 Liên Hệ
Chống sét van, M-SYSTEM arrester, protector lightning MDP-24-1
Chống sét van, M-SYSTEM arrester,  protector lightning MDP-RB Liên Hệ
Chống sét van, M-SYSTEM arrester, protector lightning MDP-RB
cọc tiếp địa, Electrolytic ion ground rod HXFL-530C, HXFL-520C, HXFL-515C Liên Hệ
cọc tiếp địa, Electrolytic ion ground rod HXFL-530C, HXFL-520C, HXFL-515C
Cọc tiếp địa,  copper clad steel grounding rod copper  Φ16*1500 Φ18*2500mm Liên Hệ
Cọc tiếp địa, copper clad steel grounding rod copper Φ16*1500 Φ18*2500mm
Kim chống sét, kim thu sét, pre-placed lightning rod TQYF-LD series Liên Hệ
Kim chống sét, kim thu sét, pre-placed lightning rod TQYF-LD series
Kim chống sét, kim thu sét,lightning rod QXB-2 Liên Hệ
Kim chống sét, kim thu sét,lightning rod QXB-2
Kim chống sét, kim thu sét,lightning rod TLZ-I, TLZ-II, TLZ-III Liên Hệ
Kim chống sét, kim thu sét,lightning rod TLZ-I, TLZ-II, TLZ-III


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi